VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE NÁKUP SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ REZERVACÍ V REZERVAČNÍM SYSTÉMU

 

Provozovatel:

Martin Pátek
Krokova 580
33701 Rokycany
IČ 76343413

Odpovědná osoba:
Martin Pátek
Tel.: 774 181 219
(dále jen odpovědná osoba)

Povinností každého návštěvníka areálu a jezdce na zařízení Wakemaster je dodržovat tento provozní řád a řídit se jím.

 

Základní ustanovení

– Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro online nákup služeb a rezervace služeb do Wakeparku Hnačov na r2.wakearealy.cz

– Všechny služby poskytované provozovatelem na základě online nákupu služeb nebo rezervací s využitím internetu či jiných online služeb podléhají těmto obchodním podmínkám.

– Pokud není výslovně sjednán opak, platí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro veškeré právní úkony a smluvní vztahy uzavírané online mezi provozovatelem  jako prodávajícím a jejími klienty jako smluvními partnery – kupujícími (dále jen „klienty“).

– Nákup služeb online je činěn prostřednictvím rezervačního formuláře r2.wakearealy.cz

 

 

Rezervace, uzavření smlouvy, potvrzení objednávky

– Nákup služeb a jejich rezervace  do Wakeparku Hnačov se provádí v online rezervačním formuláři na r2.wakearealy.cz Takto provedená rezervace je závazná a dokončením rezervace uzavírá klient s prodávajícím smlouvu na poskytnutí služeb. Ceny jsou prezentovány v Kč včetně všech daní. Provedením rezervace klient zároveň potvrzuje, že se seznámil s návštěvním řádem areálu a provozními řády platnými v areálu Wakeparku Hnačov. Rezervace je zakončena úhradou přes platební bránu Comgate, čerpáním kreditu, dárkového poukazu, nebo permanentky. V případě neprovedení úhrady je objednávka neplatná a provozovateli z ní neplynou žádné závazky.

– Nákup dárkového poukazu není okamžikem uzavření smlouvy uzavřené na dálku o poskytnutí služeb a kupující tak není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. V případě, že klient nevyužije z důvodů na jeho straně zakoupený voucher, provozovatel neposkytuje klientovi žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

 

 

Platební podmínky

– Rezervace provedené na r2.wakearealy.cz je možné uhradit uplatněním dárkového poukazu, online platbou přes platební bránu ComGate Payments, a.s., nebo čerpáním permanentky. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

– Zaplacením ceny služby a provedením rezervace vyslovuje klient souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele pro online nákup služeb a provádění rezervací v rezervačním systému a potvrzuje, že se seznámil s návštěvním řádem areálu a provozními řády platnými v Wakeparku Hnačov.

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. 

Comgate karetni loga

 

 

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Comgate banky

 

 

kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s.  pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420228224267

 

  Rozsah poskytovaných služeb, změny v objednaných službách a uplatnění reklamací

   – Služby jsou poskytnuty vždy v rozsahu objednaném a uhrazeném klientem a za podmínek uvedených v provozních řádech platných pro Wakepark Hnačov Rezervovaný čas je vždy začátek plnění služby a doporučujeme, aby se klient dostavil cca 30 minut předem z důvodu přípravy a provedení instruktáže.

   – Prodávající si vyhrazuje právo k okamžitému ukončení smlouvy s klientem, který je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, s klientem, který fyzicky nebo slovně napadá pracovníky a návštěvníky areálu a s klientem, který nedodržuje návštěvní a provozní řády platné pro Wakepark Hnačov. V případě ukončení smlouvy v takových případech nenáleží klientovi nárok na vrácení nákladů vynaložených na službu ani nárok na jakoukoli náhradu škody.

   – Služba bude poskytnuta na základě předchozí rezervace  v online rezervačním systému na r2.wakearealy.cz. Změnu nebo zrušení rezervace je možné maximálně 60 minut před objednaným termínem a to  v online rezervačním formuláři na r2.wakearealy.cz nebo telefonicky na tel. 774992511. V případě takto změněné nebo zrušené rezervace má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Pokud klient požaduje zpět finanční prostředky za uhrazenou službu bude hodnota služby refundována zpět na účet ze kterého byla uhrazena. V takovém případě si provozovatel nárokuje náklady ve výši 5% z hodnoty uhrazené služby jako administrativní náklady a částka bude stržena při refundaci platby. V případě, že klient požaduje zrušení, nebo změnu rezervace méně než 60 minut před objednaným termínem, nebo již v objednaném čase, je na rozhodnutí provozovatele, zda umožní klientovy čerpat službu v náhradním terminu, nebo klient o službu přijde bez nároku na náhradu škody. V těchto případech prodávající přihlíží k aktuální návštěvnosti areálu a případnému ušlému zisku (pokud poptávka v daném dni převyšuje kapacitu areálu je pravděpodobné, že klient přijde o službu bez náhrady). V případě nedostavení se na rezervovanou a neuhrazenou službu, nebo storna méně než 60 minut před rezervovaným termínem služby neuhrazené online, má prodávající nárok na náhradu ušlého zisku ve výši objednané služby.

   V případě nemožnosti čerpat službu z důvodu:

   – vyšší moci má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Pokud klient požaduje zpět finanční prostředky za uhrazenou službu bude hodnota služby refundována zpět na účet ze kterého byla uhrazena. V takovém případě si provozovatel nárokuje náklady ve výši 5% z hodnoty uhrazené služby jako administrativní náklady a částka bude stržena při refundaci platby.

   – na straně provozovatele má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Pokud klient požaduje zpět finanční prostředky za uhrazenou službu bude hodnota služby refundována zpět na účet ze kterého byla uhrazena.

    

    

   Reklamace

   – Provozovatel poskytuje na prodávané služby záruční dobu 24 měsíců ode dne úhrady služby. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, služby jsou v nedostatečné kvalitě, atd.),  je klient povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj. dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně na pokladně areálu, nebo zasláním e-mailové zprávy na info@wakeparkhnacov.cz, nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu Martin Pátek, Krokova 580, 33701, Rokycany, nebo telefonicky na tel. čísle 774992511. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. Provozovatel po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Klient je povinen při vyřizování reklamace poskytnout provozovateli potřebnou součinnost. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle provozovatel formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby a to zpravidla vrácením peněz, nebo vystavením voucheru na služby ve stejném rozsahu.

    

   Storno podmínky

   – Klient má právo ve smyslu § 1829 z.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku od smlouvy uzavřené na základě rezervace v online rezervačním formuláři na r2.wakearealy.cz odstoupit. Od smlouvy nelze odstoupit, byla –li již služba ve smyslu § 1837 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku již alespoň částečně poskytnuta. Pokud klient svého práva podle věty první tohoto odstavce nevyužije a službu nespotřebuje, ztrácí nárok jak na finanční náhradu, tak na náhradní plnění.

   – V případě nemožnosti klienta využít službu nebo její část v průběhu využívání služby (zranění, závažné zdravotní komplikace, zásah vyšší moci), bude klientovi umožněna náhrada služby v jiném termínu.

    

   Zpracovávání a uchovávání osobních údajů

   – Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (z. č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Klient má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

   – Klient může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

   – Prodávající je řádně zaregistrován u úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00071851

    

    

   Soudní příslušnost, místo plnění, rozhodné právo, smluvní jazyk

   – Místem plnění je Hnačov. Příslušným soudem pro veškeré právní spory vyplývající ze smluvního vztahu je soud věcně a místně příslušný podle platných právních předpisů. Platí české právo. Smluvním jazykem je český jazyk.

    

    

    Účinnost

    – Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 4. 2021.

    – Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byla neúčinná nebo se takovými stala, neovlivní to účinnost ostatních ustanovení ani celého právního úkonu. Neúčinné ustanovení je nutno nahradit takovým ustanovením, které nejblíže odpovídá účelu neúčinného ustanovení. Jakékoli změny těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být provedeny písemně. Provozovatel je oprávněn měnit Všeobecné obchodní podmínky jednostranně.

    V Rokycanech dne 1. 4. 2021

    Zpracoval: Martin Pátek