Provozní řád půjčovny

 

Provozovatel:

Martin Pátek
Krokova 580
33701 Rokycany
IČ 76343413

Odpovědná osoba:
Martin Pátek
Tel.: 774 181 219
(dále jen odpovědná osoba)

 

Provozní řád půjčovny stanovuje podmínky poskytování služeb půjčovny sportovního vybavení mezi poskytovatelem služby, Martinem Pátkem (pronajímatelem) a zákazníkem (nájemcem). Podmínky stanovené tímto řádem jsou okamžikem uhrazení půjčovného závazné pro obě smluvní strany.

 

Uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena v okamžiku uhrazení půjčovného ze strany nájemce.  Na zapůjčené vybavení je vybírána vrátná záloha. Při zapůjčení paddleboardu navíc nájemce prokazuje svou totožnost platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), údaje z dokladu si pronajímatel zaznamená pro případ nevrácení. Výše půjčovného a zálohy je stanovena ceníkem půjčovného. Pronajímatel garantuje, že půjčovaný materiál je v odpovídajícím technickém stavu a řádně desinfikován. Nájemce má právo se o technickém stavu materiálu přesvědčit. Na případné pozdější reklamace technického stavu nebude brán zřetel. Nájemce je povinen předmět půjčení používat pouze v souladu s jeho určením. Od chvíle převzetí materiálu zákazník zodpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s užíváním zapůjčeného materiálu, sobě i dalším osobám.

 

Ceny půjčovného

 

Ceny půjčovného se řídí veřejně přístupným ceníkem Wakepark Hnačov zveřejněném v areálu a na www.wakeparkhancov.cz Pronajímatel si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku. Tyto změny se nevztahují na již uzavřené smlouvy.

Rezervace

 Veškerý materiál lze rezervovat předem. Rezervaci lze provést telefonicky, e-mailem, nebo  v rámci rezervace na r.wakesport.cz. Rezervace bude nájemci potvrzena e-mailem nebo telefonicky.

  Převzetí materiálu 

  Materiál je možno vyzvednout nebo vrátit v provozní době Wakeparku Hnačov, která je zveřejněna v areálu nebo na www.wakeparkhnacov.cz 

   

  Povinnosti zákazníka 

  Doba pronájmu je dána výší uhrazeného nájemného a vyplívá z ceníku půjčovny a je závazná. V případě, že nájemce vrátí zapůjčený materiál pozdě je povinen doplatit půjčovné dle ceníku. Nájemce odpovídá po dobu pronájmu za předmět pronájmu a není oprávněn umožnit jeho užívání třetím osobám. Nájemce je povinen zapůjčený materiál chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením. V případě poškození, či ztráty zapůjčeného materiálu, je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou, buď ve výši opravy nebo ve výši obvyklé hodnoty zapůjčeného materiálu. Náklady na opravu jsou hrazeny z vratné zálohy. Pokud hodnota škody převýší výši vratné zálohy, je nájemce povinen zbytek škody uhradit do 14 dnů ode dne vyúčtování. Zcizení-krádež materiálu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli. 

   

  Reklamační řád 

  Provozovatel poskytuje na prodávané služby záruční dobu 24 měsíců ode dne úhrady služby. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, služby jsou v nedostatečné kvalitě, atd.),  je kupující povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj. dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně na pokladně areálu, nebo zasláním e-mailové zprávy na info@wakeparkhnacov.cz, nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu Martin Pátek, Rokycany 33701, Krokova 580, nebo telefonicky na tel. čísle 774992511. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. Provozovatel po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího uplatnění. Reklamující je povinen při vyřizování reklamace poskytnout provozovateli potřebnou součinnost. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle provozovatel formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby a to zpravidla vrácením peněz, nebo vystavením voucheru na služby ve stejném rozsahu. 

   

  Odstoupení od smlouvy a storno podmínky při nákupu dárkového poukazu  

  Nákup dárkového poukazu na není okamžikem uzavření smlouvy uzavřené na dálku o poskytnutí služeb a kupující tak není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. V případě, že klient nevyužije z důvodů na jeho straně zakoupený voucher, provozovatel neposkytuje klientovi žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

    

   Účinnost
   Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 4. 2021

   V Rokycanech dne 8. 3. 2021

   Zpracoval: Martin Pátek